VIA
凯铭
凯铭 凯铭 凯铭
产品说明:
由氟橡胶(FPM)制作的旋转轴密封圈,适用于-30ºC ~ +200ºC介质温度范围,提高了热稳定性和耐化学性,其他与WA、WAS型相同。  
压力: ≤ 0.05  MPa
温度:-30ºC ~ +200ºC
圆周速度:≤35 m/s
尺寸1:mm 尺寸2:mm 尺寸3:mm
产品详情
产品号 型号 OEM号 材料 尺寸 数量 价格 订购
IS134769 VIA FPM 250-290-16 无权限 购买
IS063462E VIA FPM 80-105-10 无权限 购买
IS063456E VIA FPM80 80-100-13 无权限 购买
IS062517 VIA FPM 36-52-7 无权限 购买
IS056835E VIA FPM 75-100-12 无权限 购买
IS038656E VIA FPM 140-170-12 无权限 购买
IS035046E VIA FPM 120-140-10 无权限 购买
IS022613E VIA FPM80 180-210-15 无权限 购买
IS022609E VIA FPM80 135-160-12 无权限 购买
IS022595E VIA FPM 58-80-8 无权限 购买
IS020496E VIA FPM80 240-270-15 无权限 购买
IS020494E VIA FPM80 220-250-15 无权限 购买
IS020446E VIA FPM 115-140-12 无权限 购买
IS020445E VIA FPM 110-140-12 无权限 购买
IS020441E VIA FPM 105-130-12 无权限 购买
IS020439E VIA FPM 100-125-12 无权限 购买
IS020438E VIA FPM 100-120-12 无权限 购买
IS020428E VIA FPM 80-100-10 无权限 购买
IS020415E VIA FPM 70-90-10 无权限 购买
IS020408E VIA FPM 65-80-8 无权限 购买